سرور مجازی آلمان AMD سرور مجازی آلمان AMDنام سرور قیمت پردازنده رم هارد ترافیک ماهیانه IP هزینه نصب
CPX11 €4 ماهانه 2 Core 2 GB 40 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید
CPX21 €9 ماهانه 3 Core 4 GB 80 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید
CPX31 €15 ماهانه 4 Core 8 GB 160 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید
CPX41 €29 ماهانه 8 Core 16 GB 240 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید
CPX51 €60 ماهانه 16 Core 32 GB 360 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید